Stadgar

1 § – Föreningens namn och organisation

Svensk Dystoniförening (SDF) är en riksomfattande förening av dystonisjuka, deras närstående och andra som vill verka för dystonisjukas intressen.

Svensk Dystoniförening består av en central riksförening och av lokala föreningar/nätverk. Medlem i Svensk Dystoniförening är ansluten såväl till riksföreningen som till befintlig lokal förening/nätverk.

2 § – Föreningens ändamål

SDFs ändamål är att höja livskvaliten hos människor som drabbats av dystonisjukdom och verka för att dystonisjuka får en snabb och korrekt diagnos och behandling, genom att

 • initiera, bilda och stödja lokala föreningar/nätverk för dystonidrabbade
 • verka för ökad kunskap om dystonisjukdomar hos de drabbade, berörda myndigheter, läkare och annan personal inom sjukvården samt hos allmänheten
 • informera om möjligheter till behandling av dystoni
 • verka för och stödja forskning kring dystonisjukdomar
 • bevaka och informera medlemmarna om pågående forskning och forskningsresultat inom och utom landet
 • samverka med andra intresseorganisationer för personer med dystonisjukdomar och andra funktionsnedsättningar inom och utom landet

3 § – Föreningens verksamhet

Föreningen bedriver sin verksamhet

 • på riksnivå i frågor av övergripande intresse för alla dystonisjuka, såsom opinionsbildning och kontakter med myndigheter och politiker, produktion och spridning av informationsmaterial, bevakning av forskningsfrågor, internationell kontaktverksamhet, stöd till lokalföreningar/nätverk m.m.
 • på lokal nivå – genom lokala föreningar/nätverk – i frågor om kontakt med medlemmar, behandlingen av dystonisjuka på berört regionalt/lokalt sjukhus, utåtriktade kontakter i förhållande till allmän sjukvård, försäkringskassa m fl institutioner inom berört område.

Verksamhetsår är kalenderår, såväl för riksförening som för lokalförening

4 § – Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som vill verka för eller stödja föreningens ändamål. Föreningen har 3 olika alternativ för medlemskap beroende på inbetalt belopp. Medlemsavgiften bestäms årligen på föreningens årsmöte.

 • Fullvärdig medlem.
 • Stödmedlem
 • Familjemedlem.

Stöd- och familjemedlemmar har ingen rösträtt, varken på årsmöte eller föreningsmöte och är heller inte valbara till förtroendeuppdrag inom föreningen.

Familjemedlem får ingen egen tidning.

Varje medlem har

 • rätt att delta i alla föreningens verksamheter.
 • skyldighet att följa föreningens stadgar och rätta sig efter av föreningen fattade beslut
 • rätt att när som helst utträda ur föreningen
 • fullvärdig medlem har rätt att lämna förslag till års- och andra möten.

Medlem som motarbetar föreningens ändamål kan uteslutas ur föreningen efter beslut av SDFs styrelse.

5 § – Riksföreningen

Årsmöte (SDF-årsmöte)

Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet består av de medlemmar som samlats till årsmöte.

Årsmötets dagordning skall bland annat omfatta:

 • fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • godkännande av dagordningen
 • upprättande av röstlängd
 • val av ordförande, sekreterare och rösträknare för årsmöte
 • behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 • behandling av revisorernas berättelse

Årsmötet beslutar om

 • föreningens stadgar
 • fastställande av resultat- och balansräkning
 • verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • medlemsavgift
 • fördelning av medlemsavgift mellan riksförening och lokalföreningar —
 • ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av styrelse, två revisorer varav en revisorsuppleant och valberedning
 • ställningstagande till motion som i behörig ordning lämnats av medlem eller lokalförening/nätverk
 • annan fråga som väcks av styrelsen eller årsmötet

Förslag från styrelsen om stadgeändring, verksamhetsplan och medlemsavgift skall tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, motioner och dagordning för årsmötet, tillställes medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. Motion från medlem eller lokalförening till årsmötet skall, för att behandlas på årsmötet, lämnas till SDFs styrelse senast två månader före årsmötet. SDFs styrelse skall till årsmötet avge utlåtande med anledning av motion.

Årsmötet skall hållas senast under maj månad och medlemmarna skall kallas till årsmöte minst en månad i förväg.

Extra årsmöte skall hållas om en enig styrelse beslutar om det eller om minst hälften av med-lemmarna begär det.

Styrelse (SDF-styrelse)

För riksföreningens verksamhet mellan årsmötena ansvarar en styrelse som väljs av årsmötet.

Endast medlemmar som betalt full avgift (fullvärdig medlem) kan ingå i styrelsen.

Riksföreningens styrelse ska till minst 50% bestå av dystonidrabbade och/eller anhöriga som skall ha röstmajoritet. Styrelsen bör också representera olika delar av landet.

Till riksföreningens styrelse väljer årsmötet en ordförande, en vice ordförande, en kassör och det antal ledamöter i övrigt som årsmötet bestämmer. Totalt skall styrelsen bestå av minst fem ledamöter.

Mandattiden för ordförande är ett år och mandattiderna för övriga ledamöter i styrelsen normalt två år, bestämda så att halva antalet övriga ledamöter ny- eller omväljs av nästföljande årsmöte. Vice ordförande och kassör skall normalt väljas växelvis.

Årsmötet väljer 2 eller fler styrelsesuppleanter med en mandattid på 1 år. Suppleant inträder i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot.

Styrelsen har till uppgift

 • att verkställa årsmötets beslut
 • att bedriva riksföreningens verksamhet mellan årsmötena
 • att anordna, förbereda och kalla medlemmarna till årsmöte
 • att initiera och stödja verksamhet i lokalföreningar/nätverk
 • att i övrigt verka i enlighet med dessa stadgar

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande

Styrelsen skall senast 1 månad före årsmötet till revisorn överlämna erforderliga årsredovisningshandlingar för granskning och ge tillfälle för revisorn att inventera förening-ens kassa och andra tillgångar.

Revisorer

Revisorerna granskar riksföreningens verksamhet och räkenskaper, inventerar föreningens kassa och andra tillgångar samt avger revisionsberättelse till årsmötet. Berättelsen skall innehålla förslag huruvida styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Valberedning

Valberedningen skall förbereda årsmötets val av styrelse och revisorer samt val av mötesfunktionärer vid årsmötet.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordföranden och kassören, två i förening.

6 § – Lokalföreningar

Viss avgränsad grupp av medlemmar kan utgöra lokalförening inom Svensk Dystoniförening.

Organisationsområde för lokalförening fastställs av SDFs styrelse med utgångspunkt från att lokalförening i första hand skall inrikta sin verksamhet i förhållande till områdets sjukhus som behandlar dystonisjuka.

Lokalförening har till uppgift

 • att vara ett forum för kontakter mellan lokalföreningens medlemmar
 • att verka för att medlemmarna får en god behandling vid sjukhus inom lokalföreningens område
 • att sprida kunskap och information till medlemmar, allmänhet, samhälls-institutioner m m om dystoni och dystonisjukas förhållanden

Lokalförening kan bedriva sin verksamhet som stadgebunden lokalförening eller som enkel lokalförening.

Stadgebunden lokalförening

Lokalförening kan bedriva sin verksamhet stadgebundet efter att berörda medlemmar 4 beslutat anta de normalstadgar för lokalförening som finns i bilaga till dessa stadgar. Beslut att anta stadgar för lokalförening skall fattas av allmänt medlemsmöte som medlemmarna i lokal-föreningen kallats till senast en månad i förväg. Stadgebunden lokalförening skall för sin verksamhet erhålla den andel av medlemsavgiften som SDF-årsmöte beslutar.

Lokala nätverk

Ett lokalt nätverk kräver ingen formell styrelse eller stadgar utan innebär att någon eller några fullvärdiga medlemmar åtar sig att vara nätverksansvariga inom ett visst område och att agera enligt riksföreningens ändamål. Hur stort området eller hur många medlemmar ett nätverk omfattas av får avgöras från fall till fall.

SDFs styrelse beslutar vilka kostnader riksföreningen betalar.

Ett lokalt nätverk upplöses automatiskt då ingen vill åta sig att vara nätverksansvarig.

7 § – Beslutsordning

Beslut av årsmöte, styrelse och andra föreningsmöten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Beslut av årsmöte om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen fattas med 2/3-dels majoritet.

Beslut fattas normalt efter öppen omröstning. Om votering begärs skall rösträkning genomföras. Rösträkning vid val skall ske efter sluten omröstning om någon begär det.

8 § – Överklagande

Beslut av SDFs styrelse kan överklagas till SDFs årsmöte. Beslut av lokalförening kan överklagas till SDFs styrelse, vars beslut kan överklagas till SDFs årsmöte.

9 § – Föreningens upplösning

Beslut om att upplösa föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten. Ett av dessa skall vara ordinarie årsmöte. Sådant beslut skall ange hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Stadgan justerad vid årsmötet 2010-03-20