Patientens ställning har inte stärkts sedan patientlagen infördes.

Patientens ställning har inte stärkts sedan patientlagen infördes. Det framkommer av en rapport från Vårdanalys.

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patientens ställning. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har på regeringens uppdrag följt upp införandet och effekterna av patientlagen. I dag, 15 mars, har Vårdanalys publicerat slutrapporten ”Lag utan genomslag – Utvärdering av patientlagen 2014–2017”.

Sammantaget visar rapporten att patientens ställning inte har stärkts sedan patientlagen infördes. Vårdanalys har identifierat flera förklaringar till resultaten. Bland annat konstateras att vården inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag. Även insatserna från nationell nivå har varit otillräckliga. De flesta av bestämmelserna har gällt sedan länge enligt andra lagar och patientlagen i sig är inte tillräckligt tydlig och kraftfull. Patientens rättsliga ställning är därför fortfarande svag. Det krävs ytterligare åtgärder av både regering och huvudmän för att möta intentionerna med lagstiftningen, enligt Vårdanalys.

Att stärka patientens ställning och möjligheterna till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad”, utan en del av lösningen på vårdens utmaningar säger Vårdanalys. Vi på Riksförbundet Sällsynta diagnoser håller med!

Läs mer om den otillräckliga patientlagen på Vårdanalys hemsida